تاريخ روز : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه اتکایی ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 5.200 میلیارد ریال به 8.000 میلیارد ریالبه استحضار سهامـداران محتـرم می رسانـد بـه استناد صورت جلسه هیئت مدیـره مورخ 1401/05/12 و تصویب مجمـع عمومی فوق العـاده مـورخ 1400/06/03 و مجوز شماره  080-019/882669 مورخ 1401/05/24 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 1401/602/84986 مورخ 1401/06/07 بیمه مرکزی ج.ا.ا سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از 5.200 میلیارد ریال به 8.000 میلیارد ریال (2.200 میلیارد ریال از محل سود انباشته و 600 میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای) افزایش یافت شایان ذکر است سهامداران میتوانند در صورت نیاز به منظور دریافت گواهی سهام جدید از طریق سامانه https://ddn.csdiran.ir/  اقدام نمایند.