تاريخ روز : چهارشنبه 10 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه اتکایی ایرانیان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


قابـل توجه ســهامداران محتــرم شـرکت بیــمه اتکائی ایرانیـان " نام کاربری و رمزعبور جهت اولین ورود :                                                     


نام کاربری : پنج رقم بخش عددی کد بورسی                                                    

     رمــز عبـور : شماره شناسنامه                                                                            
    
    لطفا پس از اولین ورود رمز خود را " تغیــیر" دهیــد                                                                 

         
            به منظور ورود به پرتال سهامداران از مرورگر '' گوگل کروم '' استفاده نمایید

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی